dimanche 12 janvier 2014

L'aumônier des prisonsZakład Karny Wrocław Nr 1 

 Kapelan więzienny

W zakładzie zatrudniony jest kapelan więzienny, który oprócz odprawiania Mszy Świętej przygotowuje skazanych do wszystkich sakramentów. Prowadzi także, pod egidą Bractwa Więziennego, „Dom Miłosiernego Ojca”, w którym umieszcza się bezdomnych po odbyciu przez nich kary pozbawienia wolności. Ponadto kapelan wygłasza rekolekcje, prowadzi koło biblijne, organizuje spotkania świąteczne, pielgrzymki, pomoc charytatywną dla więźniów i ich rodzin. Pod jego opieką działa także zespół muzyczny "Kenozis".

L’aumônier des prisons de l'établissement pénitentiaire n°1 de Wroclaw

Dans chaque établissement, il y a un aumônier des prisons. Il célèbre la Sainte Messe et prépare les personnes détenues aux divers sacrements. Sous l'égide de la Communauté des Prisons, il s'occupe de "la Demeure du Père Charitable" qui ,reçoit les sans abris après l'exécution de leurs peines. Il organise des retraites spirituelles, des cercles bibliques, les fêtes religieuses, des pèlerinages, le soutien caritatif aux personnes détenues et à leur familles. Il supervise enfin le groupe musical "Kenozis". 

( Kenozis terme grec qui signifie Kénose, acte par lequel Jésus Christ se fait homme pour vivre le sort de l'homme)

( Site officiel de la Direction des Prisons: http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-wroclaw/zaklad-karny-wroclaw-nr-1/)

OISW Warszawa - Współpraca Służby Więziennej z Kościołem

2011-03-17 12:23
8 marca 2011 r. w auli konferencyjnej Kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej przy ul. Floriańskiej 3 odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Penitencjarna Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Włodarskiego i Naczelnego Kapelana Więziennictwa ks. dr. Pawła Wojtasa, pt. „Hybrydyzacja sfery biologiczno-psychicznej człowieka a samoświadomość”. Honorowy patronat nad konferencją objęli Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski i Arcybiskup Warszawsko-Praski Henryk Hoser. Moderatorami spotkania była ppłk Anna Osowska-Rembecka - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie wraz z ks. dr. Kazimierzem Pierzchałą - kapelanem Aresztu Śledczego Warszawa Służewiec. VII Ogólnopolska Konferencja Penitencjarna zwróciła m.in. uwagę na konieczność współpracy z kościołem związanej z prewencją przed przestępczością, zapobieganiem takim zjawiskom i zagrożeniom, które prowadzą do nieprawidłowego rozwoju osobowości i wchodzenia w konflikt z prawem.


OISW Olsztyn: Naukowo-duszpastersko w Kikitach

2011-10-26 11:23
W dniu 24 października 2011 r. w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Kikitach odbyła się Konferencja Naukowo-Duszpasterska Kapelanów Służby Więziennej okręgu olsztyńskiego "Duszpasterstwo penitencjarne w ujęciu historycznym i współczesnym". 
 Przebieg konferencji uświetnił występ grupy skazanych z AŚ w Działdowie z przedstawieniem "Hiob" Jana Pawła II. Sztuka ta w wykonaniu skazanych nabrała szczególnego wymiaru i symboliki. Podczas konferencji, uczestnicy ( kapelani więzienni, dyrektorzy jednostek, kierownicy penitencjarni, specjaliści ) mogli namacalnie zetknąć się ze sztuką więzienną o tematyce religijnej. Podczas specjalnie zorganizowanej na ten cel wystawy zaprezentowano wytwory własne skazanych ze wszystkich jednostek penitencjarnych okręgu olsztyńskiego. Oprócz przepięknych obrazów, rzeżb, witraży, płaskorzeżb czy grafik szczególną uwagę zwiedzających przyciągała makieta kościoła znajdującego się na terenie ZK w Barczewie   (z podświetlanymi witrażami).

Kapelan za więziennymi murami2012-11-19 12:00


Katarzyna Dobrowolska

Przed nim łatwo otwierają się wszystkie kraty i drzwi, w tym miejscu zabezpieczone i zaryglowane na cztery spusty. Straż więzienna dobrze zna kapelana ks. Janusza Popielskiego, który odwiedza osadzonych w Aresz


14.10.2011

Bajki z pudła, czyli lalki za kratami


REPORTAŻ. Nie chodziło wcale o efekt końcowy, chodziło o człowieka

 Na początku na scenie robi się ciemno. Potem mrok rozjaśnia reflektor, a w strudze światła nagle pojawia się młody człowiek w białym habicie z czerwono- -niebieskim krzyżem na piersi - to trynitarz, o. Andrzej Bewer, kapelan więzienny. Mówi do widzów: - Duszpasterstwo więzienne jest duszpasterstwem ekstremalnym, bo posługa jest wielkim wyzwaniem, często wiąże się z ryzykiem. I takim ryzykiem był nasz projekt...


Bractwo Więzienne

Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Bractwo Więzienne – polskie stowarzyszenie ewangelicznej pomocy więźniom z siedzibą w Warszawie zarejestrowane w 1992 roku, od 1993 członek międzynarodowej organizacji ekumenicznej (ang.) Prison Fellowship Internationa (PFI)[1] a od 1994 członek Rady Ruchów Katolickich w Polsce[2].
Bractwo jest wspólnotą osób, które głoszą Ewangelię w zakładach karnych, wspomagając w posłudze kapelanów więziennych. Zrzesza ok. 400-700 członków wolontariuszy i ok. 500 sympatyków.
Zostało założone w 1992 roku przez naczelnego kapelana więziennictwa RP i ówczesnego proboszcza parafii św. Józefa Oblubieńca w Warszawieks. Jan Sikorskiego (ur. 1935), oraz jego współpracownicę Janinę (Nina) Szweycer-Grupińską (1914-1994), która została jego pierwszym prezesem[3].
Jednostki terenowe Bractwa działają w: Bydgoszczy, Koszalinie, Szczecinie i Wrocławiu, gdzie funkcjonuje m.in. dom dla byłych więźniów[2].
Celem Bractwa jest pomoc osadzonym i ich rodzinom. W jednostkach terenowych organizowane są m.in spotkania biblijne i modlitewne, prowadzone są indywidualne rozmowy z więźniami, organizowana jest pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, a także pomoc w przystosowaniu się do życia na wolności po wyjściu z więzienia (m.in. przy znalezieniu mieszkania czy pracy)[4].
W 2009 roku, z inicjatywy Bractwa, został ustanowiony Dzień Modlitw za Więźniów[1].

La Communauté des Prisons

La Communauté des Prisons est une association évangélique polonaise qui vient en aide aux personnes détenues et dont le siège est à Varsovie. Elle a été enregistrée en 1992 et depuis 1993 elle fait partie de l’organisation œcuménique internationale " Prison Fellowship Internationa (PFI) et depuis 1994 elle est membre du Conseil des Mouvements Catholiques en Pologen.

La Communauté fait connaître l’Évangile dans les établissements pénitentiaires et apportent son aide aux aumôniers des prisons. Elle compte entre 400 et 700 membres bénévoles et environ 500 sympathisants. 

Elle a été fondée en 1992 par l'Aumonier Général des Prisons de la République de Pologne et curé de la paroisse de Saint Joseph le Bien-Aimé à Varsove, l'abbé Jean Sikorski ( né en 1935) et par sa collaboratrice Janina ( Nina) Szweycer-Grupinska ( 1914 - 1994) et qui en fut la première présidente. 
La Communauté intervient à Bydgoszcz, Koszalin, Szczecin, et Wroclaw où existe entre autres une maison des ex-détenues. 
Le but de la Communauté c'est l'aide aux détenus et à leurs familles. Là où elle se trouve, elle organise des rencontres bibliques et de prières, elle mêne des entretiens individuels avec les détenus, elle aide à la résolutions des conflits familiaux, et à la réadaptation à la vie libre ( par exemple pour trouver un logement ou un travail). 
En 2009, à son initiative a été créé la Journée des Prières pour les Détenus.

( Wikipedia - Pologne :  http://pl.wikipedia.org/wiki/Bractwo_Wi%C4%99zienne)

 

Więzienni wolontariusze

2012-10-12 03:08
Więzień, który czyta książkę przy łóżku umierającej osoby, karmi ją, zmienia pampersy, cierpliwie uczestniczy w zajęciach rehabilitacyjnych i nazywany jest przez chorych aniołem. Inny pomaga w pracach porządkowych, drobnych naprawach sprzętu rehabilitacyjnego czy też pracach remontowych. Jeszcze inny - po prostu jest, dotrzymuje towarzystwa, rozmawia, uczy się wzajemnego szacunku. Każdy z nich robi to co potrafi. Jeszcze kilka lat temu trudno było to zaakceptować.

Le Bénévolat des Personnes Détenus. (12 octobre 2012)

Voici une personne détenue qui lit un livre à une personne qui est sur le point de décéder, qui la nourrit, change ses couches, l'assiste patiemment dans ses exercices de remise en forme et que l'on appelle l'ange gardien. En voici une autre qui aide au rangement, aux menues réparations, voire à des travaux plus importants. Et encore une autre - une personne de compagnie qui entretient la conversation et apporte du respect. Chacun fait ce dont il est capable. C'était une idée inconcevable il y a quelques années.

( Site officiel de la Direction des Prisons: http://www.sw.gov.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci-sluzby-wieziennej/news,11582,wiezienni-wolontariusze.html )

 


„OBLICZA WOLONATRIATU WIĘŹNIÓW – DOBRE PRAKTYKI”

LUBLINIEC, 20 PAŹDZIERNIKA 2011R.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire